Date:22 februára, 2017

Zapojenie do vedeckých a iných projektov / Projects

 

Spoluriešiteľ vedeckého projektu 1/7179/20 (VEGA 5047), Teória vnútroobchodnej politiky a možnosti jej aplikácie/tvorby v podmienkach transformatívnych ekonomík. Spoluriešiteľ časti: Teória obchodu – hospodárska politika a logistika.
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Kristína Viestová, CSc.
Doba riešenia: 2000 – 2002
Hodnotiaca správa – 31. 10. 2004
Záverečná správa – 20. 1. 2003
 
Spoluriešiteľ vedeckého projektu VEGA 1/0478/03, Problémy unifikácie a prekladania termínov ekonomických vied so zameraním na terminológiu obchodu, marketingu, logistiky, tovaroznalectva a cestovného ruchu.
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Kristína Viestová, CSc.
Doba riešenia: 2003 – 2005
Hodnotiaca správa – 21. 10. 2004
Záverečná správa – 20. 1. 2006
 
Spoluriešiteľ vedeckého projektu MŠ SR VEGA 1/3760/06, Trh, obchod a individuálna spotreba.
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Kristína Viestová, CSc.
Doba riešenia roky 2006 – 2008.
 
Vedúci výskumného tímu: EDU – Economics Develompent Unit. Projekt č. 13120200036, JPD BA Cieľ 32004/4-013 s dobou riešenia od 15.10. 2005 do 31.12. 2008.
 
Zástupca vedúceho vedeckého projektu VEGA 1/4600/07, Podmienky a predpoklady rozvoja vzťahového marketingu ako nástroja konkurencieschopnosti slovenských podnikov kontexte jednotného európskeho trhu.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Francová, PhD.
Dobra riešenia: 2007 – 2009
 
Spoluriešiteľ vedeckého projektu (v roku 2010) VEGA 1/0251/08, Skúmanie faktorov a determinantov európskeho podnikateľského prostredia a marketingové stratégie pre slovenské podniky na jednotnom trhu Európskej únie s podporou špecifického marketingového inštrumentária.
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Viera Čihovská, CSc.
Doba riešenia: 2008 – 2010.
Vedúci výskumného tímu – Terminology Research Work (Terminologický projekt) pre EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Translation.
Doba riešenia: 12/2010 – 6/2011.
 
Spoluriešiteľ výskumného projektu VEGA 1/0418/11, Udržateľný rozvoj, udržateľná spotreba. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dana Vokounová, PhD.
Doba riešenia 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

 

Výskumný pracovník. OP VaV s názvom: Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava (ITMS 26240220087) Kód výzvy OPVaV-2013/4.2/09-BA. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Doba riešenia: 8/2013 – 07/2015.