Výskumné aktivity / Research

Ph.D., dissertation (2006):

Logistika obchodných spoločností v SR

Habilitation thesis (2011):

Nákup a jeho riadenie v podniku – model nákupu / Purchasing and company purchasing management – purchasing model.


Projects:

Zapojenie do vedeckých a iných projektov


 Research interests:

Consumer marketing, B2B marketing, Applied marketing, Procurement and sales management, Logistics and SCM, Financial metrics and marketing, Evaluation of marketing projects, Sustainable marketing, Healthcare marketing


Prehľad výstupov publikačnej činnosti 2000 – 2018 / Publishing activities during 2000 – 2018

Publikačné výstupy / Publishing activities

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov 
Autor: Oreský Milan
 (2000 – 2018) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01           ORESKÝ, Milan. Nákup v podniku. Recenzenti Jaroslav Kita, Marián Matušovič. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 199 s. [12,16 AH]. ISBN 978-80-225-3758-2. Ohlasy:
[6] MATUŠOVIČOVÁ, Monika. [Nákup v podniku]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. – Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 27, s. 451-452. Recenzia na: Nákup v podniku / Milan Oreský ; recenzenti Jaroslav Kita, Marián Matušovič. 1. vyd. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. – ISBN 978-80-225-3758-2.
[3] KONŠTIAK, Pavol – KITA, Jaroslav – KITA, Pavol. Merchandising management in the context of active sale and sustainable development. Translators: Marta Grossmanová, Darina Halašová. 1st ed. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. 188 s. [11,8 AH]. VEGA 1/0282/15. AAB02           FRANCOVÁ, Zuzana – ORESKÝ, Milan. Vzťahový marketing : od teoretických východísk po uplatnenie v praxi. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 313 s. [18,259 AH]. VEGA 1/4600/07. ISBN 978-80-225-2952-5. Ohlasy:
[6] TAJTÁKOVÁ, Mária. [Vzťahový marketing : od teoretických východísk po uplatnenie v praxi.] In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Facult
Read More

Zapojenie do vedeckých a iných projektov / Projects

  Spoluriešiteľ vedeckého projektu 1/7179/20 (VEGA 5047), Teória vnútroobchodnej politiky a možnosti jej aplikácie/tvorby v podmienkach transformatívnych ekonomík. Spoluriešiteľ časti: Teória obchodu – hospodárska politika a logistika. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. Doba riešenia: 2000 – 2002 Hodnotiaca správa – 31. 10. 2004 Záverečná správa – 20. 1. 2003   Spoluriešiteľ vedeckého projektu VEGA 1/0478/03, Problémy unifikácie a prekladania termínov ekonomických vied so zameraním na terminológiu obchodu, marketingu, logistiky, tovaroznalectva a cestovného ruchu. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. Doba riešenia: 2003 – 2005 Hodnotiaca správa – 21. 10. 2004 Záverečná správa – 20. 1. 2006   Spoluriešiteľ vedeckého projektu MŠ SR VEGA 1/3760/06, Trh, obchod a individuálna spotreba. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. Doba riešenia roky 2006 – 2008.   Vedúci výskumného tímu: EDU – Economics Develompent Unit. Projekt č. 13120200036, JPD BA Cieľ 32004/4-013 s dobou riešenia od 15.10. 2005 do 31.12. 2008.   Zástupca vedúceho vedeckého projektu VEGA 1/4600/07, Podmienky a predpoklady rozvoja vzťahového marketingu ako nástroja konkurencieschopnosti slovenských podnikov kontexte jednotného európskeho trhu. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Francová, PhD. Dobra riešenia: 2007 – 2009   Spoluriešiteľ vedeckého projektu (v roku 2010) VEGA 1/0251/08, Skúmanie faktorov a determinantov európskeho podnikateľského prostred
Read More