VEGA – aktuálne projekty

Invitation for sending article for scientific papers proceeding book with working title:

The circle is closing. From linear economy to circular economy

Invitation letter and Proceeding paper templatedownload files


Názov projektu:

Možnosti a perspektívy využitia marketingu v prechodnom období na cirkulárnu ekonomiku v SR ako nový podnikateľský model

Číslo grantu: 1/0587/19

Anotácia projektu:

Cirkulárna ekonomika je odrazom prechodu od súčasného modelu lineárnej ekonomiky, závislej na vysokej spotrebe neobnoviteľných zdrojov. Integrácia systému cirkulárnej ekonomiky do podnikovej činnosti prináša celý rad výhod, spojených s novými podnikateľskými modelmi, marketingom, firemnou kultúrou. Na druhej strane prináša výzvy v podobe obmedzených možností vo využívaní nových technológii, inovácií, meniacich sa vlastností produktov a ich životného cyklu, a iné. Projekt bude skúmať stav a úroveň zavedenia systému cirkulárnej ekonomiky v podnikoch pôsobiacich v slovenskom ekonomickom priestore, identifikovať úlohu, význam, prínosy a limity marketingu v systéme cirkulárnej ekonomiky so zameraním na produktové, cenové, distribučné a komunikačné stratégie podnikov. Na základe prieskumu sa v rámci riešenia projektu navrhne nový podnikateľský model v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky a so zreteľom na ziskovosť a konkurenčnú výhodu vychádzajúci i z princípov udržateľného marketingu.

Riešiteľský kolektív:

doc. Ing. Milan Oreský, PhD. – vedúci riešiteľského kolektívu

prof. Ing. Eva Hanuláková, PhD. – zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu

Členovia riešiteľského kolektívu (aktualizácia od roku 2020):

Ing. Zuzana Francová, PhD.

doc. Ing. Monika Matušovičová, PhD.

Ing. Dana Vokounová, PhD.

Ing. Jozef Orgonáš, PhD.

Mgr. Miroslav Jurkovič – doktorand

Ing. Marek Kukura – doktorand

Ing. Paulína Masláková – doktorand

Mag. Alexander Pecherský – doktorand

E-mailové adresy riešiteľského kolektívu:

milan.oresky@euba.sk; eva.hanulakova@euba.sk; monika.matusovicova@euba.sk; dana.vokounova@euba.sk; jozef.orgonas@euba.sk; zuzana.francova@euba.sk; jurkovic.miroslav@gmail.com; marek.kukura@euba.sk; paulina_maslakova@swisre.com; al.pecher@gmail.com;

Dokumenty projektu:  

Žiadosť o grantPotvrdenie o podaní grantuHodnotenie podaných žiadostí