Date:04 augusta, 2014

Publikačné výstupy / Publishing activities

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov 
Autor: Oreský Milan
 (2000 – 2018)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01           ORESKÝ, Milan. Nákup v podniku. Recenzenti Jaroslav Kita, Marián Matušovič. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 199 s. [12,16 AH]. ISBN 978-80-225-3758-2.
Ohlasy:
[6] MATUŠOVIČOVÁ, Monika. [Nákup v podniku]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. – Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 27, s. 451-452. Recenzia na: Nákup v podniku / Milan Oreský ; recenzenti Jaroslav Kita, Marián Matušovič. 1. vyd. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. – ISBN 978-80-225-3758-2.
[3] KONŠTIAK, Pavol – KITA, Jaroslav – KITA, Pavol. Merchandising management in the context of active sale and sustainable development. Translators: Marta Grossmanová, Darina Halašová. 1st ed. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. 188 s. [11,8 AH]. VEGA 1/0282/15.

AAB02           FRANCOVÁ, Zuzana – ORESKÝ, Milan. Vzťahový marketing : od teoretických východísk po uplatnenie v praxi. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 313 s. [18,259 AH]. VEGA 1/4600/07. ISBN 978-80-225-2952-5.
Ohlasy:
[6] TAJTÁKOVÁ, Mária. [Vzťahový marketing : od teoretických východísk po uplatnenie v praxi.] In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493. 2011, roč. 4, č. 2, s. 329-330. Recenzia: FRANCOVÁ, Zuzana – ORESKÝ, Milan. Vzťahový marketing : od teoretických východísk po uplatnenie v praxi. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 313 s. ISBN 978-80-225-2952-5.
[4] MIKLOŠÍK, Andrej. E-marketing : ako integrálna súčasť marketingu vysokej školy. Recenzenti Štefan Žák, Andrej Hriciga. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 186 s. [11,66 AH]. ISBN 978-80-225-3748-3.
[2] MIKLOŠÍK, Andrej – BORGUĽA, Matúš. Digital identity creation as the basis for e-marketing campaigns. In Marketing identity : design that sells. – Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2013. ISBN 978-80-8105-546-1, s. 335-351.
[4] VIESTOVÁ, Kristína. Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 145 s. EKONÓMIA 519. ISBN 978-80-8168-119-6.

AAB03           VIESTOVÁ, Kristína – ORESKÝ, Milan – BREZINA, Ivan – MACUROVÁ, Pavla – ŠTOFILOVÁ, Jana. Lexikón logistiky. 2. preprac. dopln. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2007. 204 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-160-6.
Ohlasy:
[4] REHÁK, Róbert. Logistika ako pridaná hodnota v maloobchode. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 351-354.
[4] STRAKA, Martin. Logistika distribúcie : Ako efektívne dostať výrobok na trh. Bratislava : EPOS, 2013. ISBN 978-80-562-0015-5.

AAB04           VIESTOVÁ, Kristína – ŠTOFILOVÁ, Jana – CIMLER, Petr – ČEPLÍK, Ladislav – DROZEN, František – FILIPOVÁ, Alena – FILIPOVÁ, Vladimíra – HORVÁTH, Jozef – CHLAPÍK, Peter – CHYLÍKOVÁ, Hana – KARASOVÁ, Katarína – KONŠTIAK, Pavol – KRKOŠOVÁ, Danuša – KRŠKOVÁ, Mária – KRÚPOVÁ, Marta – LABSKÁ, Helena – LIESKOVSKÁ, Vanda – ORESKÝ, Milan – POSTLER, Milan – RICHTEROVÁ, Kornélia – TURNEROVÁ, Lenka – ZÁTOPKOVÁ, Ľudmila – ZEMAN, Jiří. Lexikón obchodu (1) : trh, obchod, tovar. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 316 s. VEGA 1/0478/03. ISBN 80-225-2131-0.
Ohlasy:
[4] FRANCOVÁ, Zuzana – TAJTÁKOVÁ, Mária. Marketing obchodu ako integrálna súčasť upevňovania vzťahov so zákazníkmi. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 94-98.
[3] HORŇÁKOVÁ, Lucia. Globalizácia, internacionalizácia, koncentrácia – súčasná etapa vývoja obchodu v spojitosti s teóriou gate-keeper. In MEKON‘ 10 : seznam příspěvků [z mezinárodní konference]. Ostrava : Faculty of Economics VŠB – Technical University of Ostrava. 2010.
[3] FRANCOVÁ, Zuzana. Obchod a spotreba v období globalizácie. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi : mezinárodní vědecká konference. Olomouc : Lešingrová Romana. 2008, s. 106-112.  VEGA 1/4600/07.
[4] FRANCOVÁ, Zuzana – BREVENÍKOVÁ, Daniela. Interdependence of Trade and Trade Science Development. In Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe. International scientific conference. Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe : the proceedings of the 5th international scientific conference on trade, international business and tourism : 16. – 17. october 2014, Mojmírovce, Slovak Republic [elektronický zdroj]. – Bratislava : EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3994-4, pp. 134-145 CD-ROM.

AAB05           VIESTOVÁ, Kristína – ŠTOFILOVÁ, Jana – CIMLER, Petr – ČEPLÍK, Ladislav – DROZEN, František – FILIPOVÁ, Alena – HORVÁTH, Jozef – CHLAPÍK, Peter – CHYLÍKOVÁ, Hana – KARASOVÁ, Katarína – KONŠTIAK, Pavol – KRKOŠOVÁ, Danuša – KRŠKOVÁ, Martina – KRÚPOVÁ, Marta – LABSKÁ, Helena – LIESKOVSKÁ, Vanda – ORESKÝ, Milan – POSTLER, Milan – RICHTEROVÁ, Kornélia – TURNEROVÁ, Lenka – ZÁTOPKOVÁ, Ľudmila – ZEMAN, Jiří. Lexikón obchodu (2) : predajňa, obchodný podnik. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 261 s. VEGA 1/0478/03. ISBN 80-225-2131-0.
Ohlasy:
[4] REHÁK, Róbert. Logistika ako pridaná hodnota v maloobchode. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 351-354.
[3] FRANCOVÁ, Zuzana. Obchod a spotreba v období globalizácie. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi : mezinárodní vědecká konference. Olomouc : Lešingrová Romana. 2008, s. 106-112.  VEGA 1/4600/07.

AAB06           VIESTOVÁ, Kristína – ŠTOFILOVÁ, Jana – ORESKÝ, Milan – ŠKÁPA, Radoslav. Lexikón logistiky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 265 s. ISBN 80-225-2007-1.
Ohlasy:
[4] REHÁK, Róbert. Mimoekonomická efektívnosť maloobchodnej prevádzky. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. Bratislava : [Obchodná fakulta EU]. 2009, s. 273-277.
[6] LIPIANSKA, Júlia. [Lexikón logistiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. ISSN 0323-262X, 2006, roč. 35, č. 1, s. 122-123. Recenzia : Lexikón logistiky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. – ISBN 80-225-2007-1.
[4] REHÁK, Róbert. Význam logistických metód pre trvalo udržateľnú konkurenčnú výhodu. In Aktuálne zdroje zvyšovania konkurencieschopnosti a získania udržateľnej konkurenčnej výhody podnikateľských subjektov : zborník vedeckých statí. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3353-9, s. 71-80. Projekt EU 72 na rok 2011.
[4] REHÁK, Róbert. Možnosti merania efektívnosti logistických procesov maloobchodnej prevádzky. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník] [elektronický zdroj]. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, s. 1-7.

AAB07           ORESKÝ, Milan – FRANCOVÁ, Zuzana. Teória obchodu – úvahy : nová ekonomika, obchod a logistika. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. 99 s. ISBN 80-225-1647-3.
Ohlasy:
[4] FILO, Peter. Segmentačné kritériá pre aktívny turizmus na Slovensku. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 2010, s. 167-172. VEGA 1/0251/08.
[4] ŠTAJGÁR, Róbert. Marketing obchodu s telekomunikačnými službami. In Rozvojové trendy marketingu a obchodu na prahu 21. storočia. Vedecká konferencia. Rozvojové trendy marketingu a obchodu na prahu 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie Katedry marketingu OF EU v Bratislave s medzinárodnou účasťou. Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2005. ISBN 80-225-2015-2, s. 68-72.
[4] HULALOVÁ, Marta. Trend spolupráce v dodávateľských reťazcoch. In Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 2006. ISBN 80-225-2227-9, s. 132-137.
[3] MIKLOŠÍK, Andrej. The impact of the economic cycle changes on the individual subjects‘ behaviour with the application to the advertising market. In Crisis situations in the Czecho-Slovak context after 1989. Prague : Central European Centre for Mission Studies. 2011. ISBN 978-80-903986-5-8, s. 97-107.
[3] MIKLOŠÍK, Andrej. Vplyv striedania fáz hospodárskeho cyklu na správanie ekonomických subjektov v aplikácii na reklamný trh. In Krízové situace v česko-slovenském kontextu po roce 1989 : [konferencia Středoevropského centra misijních studií v spolupráci s Fakultou misijnej práce a tropického zdravotníctva VŠZSP sv. Alžbety, Bratislava, 14. 4. 2011]. Praha : Středoevropské centrum misijních studií. 2011. ISBN 978-80-903986-4-1, s. 93-103. VEGA 1/0557/08.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01           ORESKÝ, Milan. Contemporary procurement system – way how to control company expenditures. In Efficiency in Business. – Siedlce : Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2012. ISSN 2083-4179, s. 305-322 [1,08AH]. S.G.A. 1/0418/11.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01           ORESKÝ, Milan. Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku. Recenzenti: Júlia Lipianska, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 198 s. [10,97 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-763-1.

ACB02           ORESKÝ, Milan. Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku. Recenzenti: Júlia Lipianska, Dávid Lupták. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 231 s. [11,98 AH]. ISBN 978-80-225-4234-0.

ACB03           ORESKÝ, Milan – BALHAR, Vítězslav – ČIHOVSKÁ, Viera – FOLVARČÍKOVÁ, Lucia – FRANCOVÁ, Zuzana – HANULÁKOVÁ, Eva – HASPROVÁ, Mária – LIPIANSKA, Júlia – LOYDLOVÁ, Miroslava – MATUŠOVIČOVÁ, Monika – ORGONÁŠ, Jozef – VASIĽOVÁ, Mária. Aplikovaný marketing. Recenzovali: Jaroslav Kita, Oľga Drahovská. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 351 s. [23,78 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0178/14, KEGA 018 EU – 4/2014. ISBN 978-80-8168-382-4.

ACB04           ORESKÝ, Milan – BALHAR, Vítězslav – ČIHOVSKÁ, Viera – FOLVARČÍKOVÁ, Lucia – FRANCOVÁ, Zuzana – HANULÁKOVÁ, Eva – HASPROVÁ, Mária – LIPIANSKA, Júlia – LOYDLOVÁ, Miroslava – ORGONÁŠ, Jozef – VASIĽOVÁ, Mária. Aplikácie marketingu. Recenzenti Jaroslav Kita, Oľga Drahovská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 348 s. [23,35 AH]. VEGA 1/0418/11. ISBN 978-80-225-3801-5.
Ohlasy:
[6] REHÁK, Róbert. [Aplikácie marketingu]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. – Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 27, s. 453-455. Recenzia na: Aplikácie marketingu / Milan Oreský a kolektív ; recenzenti Jaroslav Kita, Oľga Drahovská. 1. vyd. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. – ISBN 978-80-225-3801-5.
[4] LUKAČOVIČOVÁ, Zuzana – VARGOVÁ, Diana. Využitie sociálnych sietí v marketingu firiem. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. – Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 30, s. 222-236. VEGA 1/0224/15. Dostupné na internete: <ftp://193.87.31.84/0205738/scb0215_Lukacovicova&Vargova.pdf>.
[4] HANULÁKOVÁ, Eva. K vybraným problémom environmentálnych aspektov podnikateľskej činnosti. In Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0134/14. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4307-1, s. 91-102. VEGA 1/0134/14.

ACB05           ČIMO, Jozef – ČIHOVSKÁ, Viera – FRANCOVÁ, Zuzana – HASPROVÁ, Mária – LIPIANSKA, Júlia – ORESKÝ, Milan – ŠTENSOVÁ, Antónia – TAJTÁKOVÁ, Mária. Marketingové aplikácie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 389 s. ISBN 978-80-225-2478-0.

ACB06           ČIMO, Jozef – ČIHOVSKÁ, Viera – FRANCOVÁ, Zuzana – HASPROVÁ, Mária – LIPIANSKA, Júlia – ORESKÝ, Milan – ŠTENSOVÁ, Antónia – TAJTÁKOVÁ, Mária. Aplikácie marketingu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 360 s. ISBN 80-225-2147-7.
Ohlasy:
[3] CHEBEŇ, Juraj. Customer as a key factor in marketing of sport and related domains. In Fascicula educaţie fizică şi sport. ISSN 1224-5100, s. 126-131.
[4] HERZÁN, Lukáš. Komparace geodemografických charakteristik slovenského a britského pojistného trhu. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. – Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. ISSN 1337-7493, 2008, roč. 1, č. 4, s. 27-36.
[4] VIESTOVÁ, Kristína. Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 145 s. EKONÓMIA 519. ISBN 978-80-8168-119-6.

ACB07           ČIMO, Jozef – ČIHOVSKÁ, Viera – FRANCOVÁ, Zuzana – HASPROVÁ, Mária – ORESKÝ, Milan – ŠTENSOVÁ, Antónia – TAJTÁKOVÁ, Mária. Marketingové aplikácie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 298 s. ISBN 80-225-1863-8.
Ohlasy:
[3] CHEBEŇ, Juraj. Európske dimenzie agropotravinárstva v procese globalizácie. In Konkurenceschopnost firem : přílohová část sborníku – elektronická verze příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Ostrava : Ethics. 2005. ISBN 80-902713-6-7, s. 1-10.
[4] PASTORÁKOVÁ, Erika. Elektronický obchod v poisťovníctve. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. ISSN 1336-1864, 2006, roč. 4, č. 1-2, s. 25-27.
[4] VIESTOVÁ, Kristína. Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 145 s. EKONÓMIA 519. ISBN 978-80-8168-119-6.

ACB08          ČIMO, Jozef – ČIHOVSKÁ, Viera – ORESKÝ, Milan – TKÁČIKOVÁ, Jarmila – HASPROVÁ, Mária – TAJTÁKOVÁ, Mária – ŠTENSOVÁ, Antónia. Marketingové aplikácie. Bratislava : Ekonóm, 2002. 275 s. ISBN 80-225-1640-6.
Ohlasy:
[4] BARTÁKOVÁ, Gabriela – NÍZKA, Helena – RÓZSA, Zoltán – GALKOVÁ, Silvia. Marketing  manažment II : ako v súčasnom trhovom prostredí postupovať. Bratislava : 228, s r.o.,  2007. ISBN 978-80-96856-1-6.
[4] VIESTOVÁ, Kristína. Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 145 s. EKONÓMIA 519. ISBN 978-80-8168-119-6.
[3] HORVÁTHOVÁ, Miriam. Information and communication technology and marketing communication. In Majska konferencija o strategijskom menadžmentu : studentski simpozijum o strategijskom menadžmentu : Zbornik radova : Zaječar, 26-28 maj 2011. godine. Bor : Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, [2011]. ISBN 978-86-80987-85-9. S. 306-316.

ACB09           KITA, Jaroslav – ČIHOVSKÁ, Viera – HANULÁKOVÁ, Eva – KULČÁKOVÁ, Marta – LABSKÁ, Helena – LIPIANSKA, Júlia – ORESKÝ, Milan – RAJT, Štefan – RICHTEROVÁ, Kornélia – ŠTENSOVÁ, Antónia – VIESTOVÁ, Kristína. Marketing. Bratislava : IURA EDITION, 2000. 363 s. ISBN 80-88715-70-9.
Ohlasy:
[4] REMIAŠOVÁ, Katarína. Public relations manažment. In Zborník Katedry marketingu z vedeckého seminára. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra marketingu, 2003. ISBN 80-225-1745-3, s. 148-151.
[4] SZARKOVÁ, Miroslava. Psychológia pre manažérov a podnikateľov. Bratislava : Sprint vfra, 2004. 278 s. Nová ekonómia. ISBN 80-89085-36-9.
[4] TKÁČIKOVÁ, Jarmila. Moderná koncepcia logistiky …. od potrieb a problémov  k prioritám a prínosom….. In Zborník Katedry marketingu z vedeckého seminára : Bratislava, Február 2001. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta. 2001. ISBN 80-225-1392-X, s.13-17.
[4] HRNČIAROVÁ, Ľubica – TEREK,Milan. Statistical quality control. In Interuniversitary cooperation in quality assurance : proceedings of the  international workshop. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, [2000]. ISBN  80-225-1338-5. S. 47-49.
[4] SZARKOVÁ, Miroslava. Psychológia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 167 s. ISBN 80-225-1787-9.
[3] NOVACKÁ, Ľudmila. Marketing communication – precondition for increasing attendance in Slovakia destination. In Management in the function of increasing the tourism consumption : 5th International scientific conference : Opatija, Croatia. Rijeka : Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, 2006. ISSN 1846-288X.
[4] CAŃADILLA GÓMEZ, Marcial. Eticko-podnikateľská kultúra : príručka na podporu EPK. Bratislava : SPRINT vfra, 2001. 201 s. ISBN 80-88848-79-2.
[4] RUIZ, Jean Michel – KOLLÁR, Vojtech – BROKEŠ, Peter. Priemyselné technológie (Kvalita a životné prostredie). Bratislava : Grafické štúdio Ing. Peter Juriga, 2000. ISBN 80-968449-0-3.
[4] SZARKOVÁ, Miroslava. Psychológia : základy ekonomickej psychológie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2000. 167 s. ISBN 80-225-1093-9.
[4] MARIAŠ, Miroslav. Informačné systémy marketingu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2000. 157 s. ISBN 80-225-1345-8.
[6] SZARKOVÁ, Miroslava. [Marketing]. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. ISSN 0323-262X, 2000, roč. 29, č. 4, s. 501-502. Recenzia : Marketing / Jaroslav Kita a kolektív. Bratislava : IURA EDITION, 2000. – ISBN 80-88715-70-9.
[4] ZORKÓCIOVÁ, Otília – BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, Denisa. Corporate Identity : vplyv interkultúrnych rozdielov na medzinárodné dimenzie Corporate Identity. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 215 s. VEGA 1/2640/05. ISBN 80-225-1974-X.
[4] KORAUŠ, Anton. Marketing v poisťovníctve. Bratislava : Sprint vfra, 2001. 343 s. ISBN 80-88848-91-1.
[2] LESÁKOVÁ, Dagmar. Úloha vedy a skúsenostnej zložky v rozvoji marketingu. In Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. – Bratislava : Slovak Academic Press, 2001. ISSN 0013-3035, 2001, roč. 49, č. 4, s. 701-712.
[4] SZARKOVÁ, Miroslava – VOLÁR, Jozef – JURIKOVÁ, Benita. Komunikácia v marketingu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 164 s. ISBN 80-225-2097-7.
[4] ZORKÓCIOVÁ, Otília – BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, Denisa – PAVELKA, Ľuboš – ŠKORVAGOVÁ, Simona. Corporate identity II : (vplyv interkultúrnych rozdielov na medzinárodné dimenzie corporate identity). 2. dopln. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 282 s. ISBN 978-80-225-2336-3.
[3] HESKOVÁ, Marie – ŠTARCHOŇ, Peter. Marketingová komunikace a moderní trendy marketingu. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. 180 s. ISBN 978-80-245-1520-5.
[4] MEDVEĎ, Jozef – SOBEK, Otto – SIPKO, Juraj – DUFALA, Václav – DEMJAN, Valér – KOŠÍK, Oto – MALCOVÁ, Zuzana – VARGOVÁ, Viktória. Banky : teória a prax. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2012. 576 s. Economics. ISBN 978-80-89393-73-2.
[4] MEDVEĎ, Jozef – TKÁČ, Marián – VARGOVÁ, Viktória – JANKOVSKÁ, Anežka – SOBEK, Otto – DEMJAN, Valér – SIPKO, Juraj – DUFALA, Václav – POLÁCH, Jiří – BARAN, Pavol – MALCOVÁ, Zuzana. Banky : história, teória a prax. 2. aktual., obsahovo a vecne preprac. a rozšír. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 649 s. Economics. ISBN 978-80-89393-84-8.
[2] LESAKOVA, D. New trends in marketing of the third century. In EKONOMICKY CASOPIS. ISSN 0013-3035, 2001, vol. 49, no. 6, pp. 1030-1041.
[2] JANOSOVA, Denisa. SOCIAL ECOLOGY PERSPECTIVE ON PECULIARITIES OF CUSTOMER. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, PTS I AND II, 2015, pp. 260-264. ISBN 978-80-8154-145-2.

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
ACD01          ORESKÝ, Milan. Marketing v chemickom a farmaceutickom priemysle. In Marketingové aplikácie. – Bratislava : Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1640-6, s. 29-65, [2,846 AH].

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADD01          VIESTOVÁ, Kristína – ŠTOFILOVÁ, Jana – ORESKÝ, Milan. Vplyv globalizácie na vnútroobchodnú politiku krajín Vyšehradskej skupiny. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku. – Bratislava : Slovak Academic Press, 2004. ISSN 0013-3035, 2004, roč. 52, č. 4, s. 449-461.
Ohlasy:
[2] STANĚK, Peter – STANEK, Vojtech. Globalizácia a jej sociálne súvislosti. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. ISSN 0013-3035, 2005, roč. 53, č. 2, s. 171-183.
[2] KRIŽAN, František. Globalizácia maloobchodu: definícia základných procesov a ich analýza v slovenskej geografii maloobchodu. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. – Bratislava : Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences, 2009. ISSN 0016-7193, 2009, roč. 61, č. 1, s. 49-68. VEGA 1/0454/09.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADE01           LIPIANSKA, Júlia – ORESKÝ, Milan – ORGONÁŠ, Jozef. The euro in the Slovak Republic: useful experience. In Viešasis administravimas. – Vilnius, 2011. ISSN 1648-4541, 2011, nr. 1, s. 71-76.

ADE02           LIPIANSKA, Júlia – ORESKÝ, Milan – ORGONÁŠ, Jozef. Public relations during changeover to Euro currency: experience in Slovak Republic. In Viešasis administravimas. – Vilnius, 2010. ISSN 1648-4541, 2010, no. 1-2, s. 20-25.

ADE03           ORESKÝ, Milan. The contemporary approach to sustainable development within the European Union: challenges for automotive industry. In Viešasis administravimas. – Vilnius, 2009. ISSN 1648-4541, 2009, nr. 1, s. 12-18.

ADE04           DZUROVÁ, Mária – ORESKÝ, Milan. Corporate logistics and innovations. In Zarządzanie i marketing : kwartalnik, zeszyt 16. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009. ISSN 1234-3706, 2009, nr. 3, s. 165-175.

ADE05           ORESKÝ, Milan. Customer management approach and its implementation in business firm. InZarządzanie i marketing : zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej : kwartalnik. – Rzeszów : Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010. ISSN 1234-3706, 2009, zeszyt 16, nr. 4, s. 273-284.
Ohlasy:
[4] MIKLOŠÍK, Andrej. Udržateľný projektový manažment. In Udržateľný marketing a udržateľná spotreba II : zborník vedeckých statí z výskumného projektu VEGA č. 1/0418/11 [elektronický zdroj]. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3487-1, s. 34-41.
[4] MIKLOŠÍK, Andrej – BORGUĽA, Matúš. Dodržiavanie zásad systematického riadenia ako východisko pre úspešnú realizáciu projektov. In Udržateľný marketing a udržateľná spotreba IV : zborník vedeckých statí z výskumného projektu VEGA č. 1/0418/11 Udržateľný marketing a udržateľná spotreba [elektronický zdroj]. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3681-3, s. 35-40 CD-ROM. VEGA 1/0418/11.

ADE06           VIESTOVÁ, Kristína – ŠTOFILOVÁ, Jana – ORESKÝ, Milan. The costs as a term of the theory of distribution and logistics. In VADYBA management. – Vilnius : Vilnius University, 2005. ISSN 1822-3133, 2005, nr. 1, s. 109-115.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADF01           ORESKÝ, Milan. The Benefits of applying CRM systems in manufacturing enterprises -lessons from practice. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. – Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493, 2010, roč. 3, č. 2, s. 300-305. VEGA 1/0251/08.

ADF02           VIESTOVÁ, Kristína – ŠTOFILOVÁ, Jana – ORESKÝ, Milan. Procesy globalizácie a trh krajín V4. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. – Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2005. ISSN 0323-262X, 2005, roč. 34, č. 1, s. 79-89.

ADF03           ORESKÝ, Milan. Rozvoj aplikácií marketingu – projektový marketing. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. – Nové Zámky : Cranium, 2003. ISSN 1336-1732, jún 2003, roč. 2, č. 2, s. 61-71.

ADF04           ORESKÝ, Milan. Poznámky k niektorým logistickým termínom a k ich obsahu. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. – Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2001. ISBN 0323-262X. ISSN 0323-262X, 2001, roč. 30, č. 1, s. 110-115.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEC01           ORESKÝ, Milan. Strategic marketing alternatives for European market. In Competitive and cooperative business strategies for efficient outcomes in different markets – internal organisational drivers. – Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011. ISBN 978-83-7051-641-3, s. 243-250.

AEC02           ORESKÝ, Milan. Contemporary logistics and innovations. In Post – globalization era? New visions and new challenges : the polices and management instruments of corporations, selected determinants. – Siedlce : Publishing House of University of Podlasie, 2010. ISBN 978-83-7052-592-8, s. 157-164.

AEC03           ORESKÝ, Milan. Innovations as inherent feature of the contemporary logistics. In Przedsiębiorczość innowacyjność foresight : aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. – Rzeszów : Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008. ISBN 978-83-7199-506-4, s. 392-401. VEGA 1/4600/07.

AEC04           KMIOTEK, Krystyna – ORESKÝ, Milan. Customer equity – new marketing management strategy focus. In Uncertainty – risk or opportunity : corporate business perspective, selected problems. – Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008. ISBN 978-83-7051-519-5, s. 235-243. VEGA 1/4600/07.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED01           ORESKÝ, Milan. Pozícia a rola klienta (pacienta) v ekonomike zdravia, východiská marketingu v oblastiach starostlivosti o zdravie. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí[elektronický zdroj]. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 130-148 CD-ROM. ITMS 26240220087.

AED02           ORESKÝ, Milan. Koncepčný rámec hodnotenia úspešnosti marketingových projektov. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2014 : zborník vedeckých statí[elektronický zdroj]. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3931-9, s. 360-369 CD-ROM.

AED03           ORESKÝ, Milan. Crisis impact on company procurement systems. In Current challenges of marketing and their application in practice : [proceedings of] scientific articles[elektronický zdroj]. – Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3632-5, s. 96-104. S.G.A. 1/0418/11.

AED04           ORESKÝ, Milan. Využitie metódy Balanced Scorecard pri tvorbe indexu zodpovedného podnikania. In Udržateľný marketing a udržateľná spotreba III : zborník vedeckých statí z výskumného projektu VEGA č. 1/0418/11 Udržateľný marketing a udržateľná spotreba[elektronický zdroj]. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3652-3, s. 56-64. VEGA 1/0418/11.

AED05           ORESKÝ, Milan. Dosah činností nákupu podniku na finančné a ekonomické ukazovatele podniku. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník][elektronický zdroj]. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 486-494, CD-ROM.

AED06           ORESKÝ, Milan – MAŠÁNOVÁ, Renáta. Aplikácia marketingových merných ukazovateľov v distribučnom kanáli. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník][elektronický zdroj]. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 536-553. VEGA 1/0418/1.

AED07           ORESKÝ, Milan. Zodpovedné podnikanie ako rámec udržateľného marketingu. In Udržateľný marketing a udržateľná spotreba II : zborník vedeckých statí z výskumného projektu VEGA č. 1/0418/11[elektronický zdroj]. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3487-1, s. 48-56. VEGA 1/0418/11.

AED08           ORESKÝ, Milan. Dimenzie udržateľného rozvoja, udržateľná spotreba a udržateľný marketing. In Udržateľný marketing a udržateľná spotreba (1) : zborník vedeckých statí z výskumného projektu VEGA č. 1/0418/11[elektronický zdroj]. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISSN 978-80-225-3279-2, s. 82-91. VEGA 1/0418/11.
Ohlasy:
[3] MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Marketing oriented on the seniors. In Current challenges of marketing and their application in practice. International scientific conference. Current challenges of marketing and their application in practice : scientific articles from the international conference : 3. 4. 2014, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. – Zlín : Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2014. ISBN 978-80-87500-55-2, pp. 73-78 CD-ROM.
[4] MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Seniors as a Target Group for Trade and Marketing. In Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe. International scientific conference. Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe : the proceedings of the 5th international scientific conference on trade, international business and tourism : 16. – 17. october 2014, Mojmírovce, Slovak Republic [elektronický zdroj]. – Bratislava : EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3994-4, pp. 348-355 CD-ROM.
[4] HANULÁKOVÁ, Eva. K vybraným oblastiam cirkulárnej ekonomiky. In: DAŇO, F., zost. Zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17: Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike. Bratislava: EKONÓM, 2017, s. 99-109. ISBN 978-80-225-4451-1.

AED09           ORESKÝ, Milan. Hodnotenie efektívnosti marketingu – východiská tvorby a uplatnenia merných ukazovatelov v marketingu. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník][elektronický zdroj]. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, s. 1-13.

AED10           ORESKÝ, Milan. Prístupy výrobných podnikov k nákupným cenám – ako dosiahnuť dobrú nákupnú cenu. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 68-75.

AED11           ORESKÝ, Milan. Prognózovanie, predvídanie, forecasting, foresight. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave[elektronický zdroj]. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 485-490.

AED12           ORESKÝ, Milan. Riadenie vzťahov s dodávateľmi. In Vzťahový marketing : osobitosti, formy a aplikácie vzťahového marketingu. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2813-9, s. 107-124.
Ohlasy:
[4] MATUŠOVIČOVÁ, Monika – HVIZDOVÁ, Eva. Aktuálne procesy rozvoja obchodu a obchodných činností. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. – Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 14, s. 274-282. VEGA 1/00447/11.
[4] MATUŠOVIČOVÁ, Monika – MATUŠOVIČ, Martin. Marketingový mix golfového areálu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. – Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 17, s. 97-107. VEGA 1/0047/11.

AED13           ORESKÝ, Milan. Zmena paradigmy logistiky a jej vnímanie praxou. In Veda a výskum pre prax : zborník vedeckých statí. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2617-3, s. 65-82.

AED14           ORESKÝ, Milan. Vnútroobchodná politika a národohospodársky význam logistiky. In Teória vnútroobchodnej politiky a možnosti jej aplikácie/tvorby v podmienkach transformatívnych ekonomík : výstupy vedeckého projektu 1/7179/20 (VEGA 5047) z 2. roku riešenia. (Učebné texty pre doktorandov). – Bratislava : Obchodná fakulta, Katedra marketingu EU, 2001. ISBN 80-225-1445-4, s. 69-73.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01           ORESKÝ, Milan. Niektoré aktuálne problémy/otázky prekladu nových anglických termínov v oblasti obchodu a marketingu, ich výklad a použitie v slovenskej odbornej terminológii. In Odborný preklad 1 : Ekonómia: Stavebníctvo, architektúra, doprava : účelová publikácia Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry. – Bratislava : AnaPress, 2005. ISBN 80-89137-08-3, s. 7-12.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFA01           ČIHOVSKÁ, Viera – LIPIANSKA, Júlia – ORESKÝ, Milan. Marketing strategies for the European market. In Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju : VI. Sympozium Marketingu Miedzynarodowego, Zakopane, 14-16 czerwca 2010 r.. – Warszawa : Polskie wydawdictwo ekonomiczne, 2010. ISBN 978-83-208-1888-8, s. 49-57. VEGA 1/0251/08.
Ohlasy:
[4] KITA, Pavol – JURKOVIČOVÁ, Lujza – KOVÁČOVÁ, Natália. Zbierka úloh z marketingu pre stredné školy. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 95 s. [5,618 AH]. KEGA 012EU-4/2011. ISBN 978-80-225-3233-4.

AFA02           ČIHOVSKÁ, Viera – LIPIANSKA, Júlia – ORESKÝ, Milan. Corporate image – a tool of marketing-oriented company. In Tożsamość i wizerunek marketingu. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. ISBN 978-83-208-1827-7, s. 211-221. VEGA 1/0251/08.

AFA03           ORESKÝ, Milan. Economics expert education for the age globalisation. In Education and economy 2007 : materials of international scientific conference. – Tallinn : Tallinn University of Technology, 2007. ISBN 978-9985-59-725-5, s. 78-80.
Ohlasy:
[3] KMIOTEK, Krystyna. Zarzadzanie kapitalem ludzkim jako determinanta rozwoju sektora MŠP. In Przedsiębiorczość innowacyjność foresight : aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Tom 1. Rzeszów : Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008. ISBN 978-83-7199-506-4. S. 100-109. VEGA 1/4600/07.
[3] KMIOTEK, Krystyna – LEWICKA, Dagmara. Human capital as a factor of small and medium business development. In The problems of development of national economy and entrepreneurship : 49th international scientific conference of Riga Technical University [elektronický zdroj]. – Riga : RTU Publishing House, 2008. ISBN 978-9984-32-567-5.

AFA04           ORESKÝ, Milan. Business and sustainable development: automotive industry. In Business development possibilities in the new European area : scientifics proceedings from international conference – 21-22 September, 2006. – Vilnius : Vilnius university, Faculty of Economics, 2006. ISBN 9986-19-937-9, s. 393-401.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01           ORESKÝ, Milan. How New Technologies in Manufacturing Affect Rivalry, Industry Structure and Marketing Strategy. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic[elektronický zdroj]. – Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 298-307 CD-ROM.

AFC02           ORESKÝ, Milan. Demand and supply integration management concept for assembling company. In Managing in recovering markets, GCMRM 2015. Global conference. Managing in recovering markets, GCMRM 2015 : proceedings of the 6th global conference : Maribor [Slovenia], may 18 – 19, 2015[elektronický zdroj]. – Maribor : University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2015. ISBN 978-961-6802-36-9, s. 474-490.

AFC03           ORESKÝ, Milan. Demand and supply integration in company. In Current challenges of marketing and their application in practice. International scientific conference. Current challenges of marketing and their application in practice : scientific articles from the international conference : 3. 4. 2014, Prague, Czech Republic[elektronický zdroj]. – Zlín : Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2014. ISBN 978-80-87500-55-2, pp. 51-57 CD-ROM.

AFC04           ORESKÝ, Milan. Marketing strategy focus – customer equity. In Business and management 2008 : 5th international scientific conference, 16-17 May 2008, Vilnius Lithuania[elektronický zdroj]. – Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2008. ISBN 978-9955-28-267-9, s. 386-391.
Ohlasy:
[1] ISORAITE, Margarita. Guerilla marketing strategy realization assumptions. In Business and management 2010 : 6th international scientific conference : vol. I and II. Vilnius : Vilnius Gediminas technical university press, 2010. ISSN 2029-4441. P. 382-389.

AFC05           ORESKÝ, Milan. Innovations in logistics and knowledge for future logistics visions. In The problems of development of national economy and entrepreneurship : 49th international scientific conference of Riga Technical University[elektronický zdroj]. – Riga : RTU Publishing House, 2008. ISBN 978-9984-32-567-5.

AFC06           ORESKÝ, Milan. Nové logistické metódy a technológie uplatňované v manažmente dodávateľských reťazcov. In Management, economics and business development in the new european conditions : V. international scientific conference[elektronický zdroj]. – Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007. ISBN 978-80-7204-532-7.

AFC07           ORESKÝ, Milan. Globalizačné procesy a ich dosahy na zmeny obsahu ekonomického vzdelávania. In Znalostní ekonomika : trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe[elektronický zdroj]. – Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-646-3.

AFC08           ORESKÝ, Milan. Bod rozpojenia – jeho význam a dosah v logistických reťazcoch. In Logistika v teorii a praxi : logistika jako nástroj při řízení toku materiálu. – Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80-7372-059-0, s. 43-48.

AFC09           VIESTOVÁ, Kristína – ŠTOFILOVÁ, Jana – ORESKÝ, Milan. The Cost as a term of the theory of distribution and logistics. In Business development possibilities in the new european area : scientifics proceedings. – Vilnius, Lithuania : Vilnius University Faculty of Economics Business Department, 2005. ISBN 9986-19-784-8, s. 304-309.

AFC10           VIESTOVÁ, Kristína – ŠTOFILOVÁ, Jana – ORESKÝ, Milan. Supply chain management – way how to be competitive at the market. In Business development possibilities in the new european area : scientifics proceedings. – Vilnius, Lithuania : Vilnius University Faculty of Economics Business Department, 2005. ISBN 9986-19-784-8, s. 310-315.

AFC11           VIESTOVÁ, Kristína – ŠTOFILOVÁ, Jana – ORESKÝ, Milan. Internationalization of home trade as pre-phase process of consumer markets integration. In Paslagu Verslo Pletros Problemos Integravimosi I Europa Procese. – Vilnius : Vilniaus Universiteto Ekonomiko Fakultneho Prekybos Ekonomikos, 2004. ISSN 9955-430-51-6.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01           ORESKÝ, Milan. SCM innovations – demand and supply integration management concept for manufacturing company. In Billateral academic forum Slovakia – France in the perspective of international policy of Slovak Republic. International scientific conference. Billateral academic forum Slovakia – France in the perspective of international policy of Slovak Republic : [proceedings] : international scientific conference : Fakulta managementu Univerzity Komenského, Bratislava, november 25th, 2016[elektronický zdroj]. – Praha : Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-541-3, pp. 85-105 CD-ROM.

AFD02           ORESKÝ, Milan. Customer value creating and customer profitability modeling. – Registrovaný: Web of Science. In Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe. International scientific conference. Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe : the proceedings of the 5th international scientific conference on trade, international business and tourism : 16. – 17. october 2014, Mojmírovce, Slovak Republic[elektronický zdroj]. – Bratislava : EKONÓM publishing, 2014. ISBN 978-80-225-3994-4, pp. 382-393 CD-ROM.

AFD03           ORESKÝ, Milan. Vybrané okruhy smerovania marketingovej terminológie na počiatku 21. storočia. In Neologizmy v terminológii marketingu : vedecký seminár o problematike neologizmov v obchodnovedných disciplínach. – Brno : Tribun EU, 2010. ISBN 978-80-7399-944-5, s. 81-96. VEGA 2/0091/09.
Ohlasy:
[4] VIESTOVÁ, Kristína. Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 145 s. EKONÓMIA 519. ISBN 978-80-8168-119-6.

AFD04           ORESKÝ, Milan. Prínosy uplatnenia systémov CRM vo výrobných podnikoch – poznatky z praxe. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 317-321.
Ohlasy:
[4] KITA, Jaroslav. Nákup a predaj : základné obchodné funkcie výrobného podniku. lektorovali: Peter Bielik, Viera Čihovská. Bratislava : Iura Edition, 2010. 208 s. [7,00 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-380-8.
[4] KITA, Pavol. Predaj na trhu výrobnej sféry v kontexte vzťahov zákazník – dodávateľ. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 128 s. [8,112 AH]. ISBN 978-80-225-3118-4.
[4] KITA, Jaroslav. Nákup a predaj : obchodné funkcie priemyselných podnikov. Recenzovali: Miroslava Szarková, Viera Čihovská. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 232 s. [10,75 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0282/15. ISBN 978-80-8168-552-1.

AFD05           ORESKÝ, Milan. Vzťahový marketing ako jeden z hlavných atribútov nákupných rozhodnutí podniku. In Vzťahový marketing ako nástroj konkurencieschopnosti podniku : medzinárodné vedecké kolokvium. – Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2008. ISBN 978-80-225-2624-1, s. 114-128.

AFD06           ORESKÝ, Milan – KMIOTEK, Krystyna. Personnel management and its support for personal selling improvement in business firm. In Nové trendy v manažmente : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie[elektronický zdroj]. – Trenčín : Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. ISBN 978-80-8075-370-2. Dostupné na : <http://www.fsev.tnuni.sk/uploads/media/Nove_trendy_v_manazmente.pdf>.

AFD07           ORESKÝ, Milan. Vybrané námety a názory k témam – udržateľný rozvoj, udržateľná spotreba, rozvoj obchodu a životné prostredie, vývoj obchodu a predikcia vývoja spotreby v SR. In Vedecká rozprava k téme „Súčasné trendy v obchode a v spotrebe“ : zborník k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06 v redakcii Kristíny Viestovej. – Bratislava : [Katedra marketingu OBF EU], 2007. ISBN 978-80-225-2414-8, s. 136-150.

AFD08           ORESKÝ, Milan. Znalostná ekonomika a spoločnosť budúcnosti, zmeny vzdelávacích systémov. In Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2227-9, s. 225-229.

AFD09           ORESKÝ, Milan. Je potrebné alebo aktuálne hovoriť o spoločenskej zodpovednosti obchodu? In Vedecká rozprava k problému spoločenskej zodpovednosti obchodu : zborník k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06 v redakcii Kristíny Viestovej. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2243-0, s. 88-92.

AFD10           ORESKÝ, Milan. Manažment skupín výrobkov a iné preklady odborných pojmov. In Vedecká rozprava k problémom terminológie obchodu, obchodných vied a marketingu obchodu : zborník k vedeckému projektu VEGA 1/0478/03 v redakcii Kristíny Viestovej. – Bratislava : Katedra marketingu OBF EU, 2005. ISBN 80-225-2102-7, s. 88-92.
Ohlasy:
[4] STAŠINIAKOVÁ, Marta. Uplatnenie a prínosy manažmentu kategórií v maloobchode. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník] [elektronický zdroj]. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, s. 1-6. VEGA 1/0333/11.

AFD11           ORESKÝ, Milan. Logistický reťazec, logistické procesy, integrovaná logistika a dodávateľské reťazce. In Rozvojové trendy marketingu a obchodu na prahu 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie Katedry marketingu OF EU v Bratislave s medzinárodnou účasťou. – Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2005. ISBN 80-225-2015-2, s. 61-64.

AFD12           ORESKÝ, Milan. Intermodálne dopravné systémy v logistike. In Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty konanej pod záštitou podpredsedu vlády SR Ivana Mikloša. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. ISBN 80-225-1904-9, s. 280-284.

AFD13           ORESKÝ, Milan. Súčasné trendy logistiky vo výrobných odvetviach-optimalizácia obchodnej logistiky uplatnením koncepcie adaptívnych dodávateľských reťazcov. In Diagnostika podniku, controlling a logistika : II. medzinárodná vedecká konferencia. – Žilina : Edis, 2004. ISBN 80-870-208-X, s. 242-246.

AFD14           ORESKÝ, Milan. Globalizácia, nová ekonomika, sieťová ekonomika. In Zborník Katedry marketingu z vedeckého seminára. – Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2003. ISBN 80-225-1745, s. 96-102.

AFD15           ORESKÝ, Milan. Environmentálne aspekty a hľadiská potenciálu rozvoja územia podmieňujúce tvorbu systémov makrologistiky. In Zborník Katedry marketingu z vedeckého seminára. – Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2002. ISBN 80-225-1571-X, s. 74-77.

AFD16           ORESKÝ, Milan. Význam logistiky pre národné ekonomiky a ich zapojenie do nadnárodného hospodárstva. In Zborník Katedry marketingu z vedeckého seminára : Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra marketingu. – Bratislava : [ Vydavateľstvo EKONÓM ], 2001. ISBN 80-225-1392-X, s. 108-112.
Ohlasy:
[4] KITA, Jaroslav. Kontext rozvoja politiky kvality predaja. In Zborník Katedry marketingu z vedeckého seminára. – Bratislava : Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta, Katedra marketingu, 2003. ISBN 80-225-1745-3, s. 23-26.

AFD17           ORESKÝ, Milan. Význam logistiky pre národné hospodárstvo : (aktuálne otázky budovania dopravnej infraštruktúry). In Trendy rozvoja teórie a praxe v obchodnom podnikaní v ére globalizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou Ľubomíra Haracha – ministra hospodárstva SR. – Bratislava : Obchodná fakulta ekonomickej univerzity v Bratislave a Slovenská marketingová spoločnosť, 2001. ISBN 80-225-1476-4, s. 166-171.

AFD18           ORESKÝ, Milan. Vplyv informačných technológií na oblasť distribúcie a logistických činností. In Marketing a elektronický obchod : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 4. máj 2000. – Bratislava : Obchodná fakulta EU, 2000. ISBN 80-225-1267-2, s. 107-111.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01           SIVÁK, Rudolf – ANDREJČÍKOVÁ, Mária – ANDREJOVSKÝ, Pavol – ANTALOVÁ, Mária – BAČOVÁ, Monika – BALÁŽ, Peter – BALHAR, Vítězslav – BAŠTINCOVÁ, Anna – BELIČKOVÁ, Kornélia – BENEŠOVÁ, Dana – BEŇOVÁ, Elena – BILÍKOVÁ, Mária – BILLÝ, Ľubomír – BOLGÁČ, Ján – BREVENÍKOVÁ, Daniela – BREZINA, Ivan – BRINČÍKOVÁ, Zuzana – BRUOTHOVÁ, Michaela – BUČEK, Milan – BUDINSKÝ, Michal – BUKOVOVÁ, Sylvia – CÁRACHOVÁ, Magdaléna – COSS, Soňa – CSÉFALVAYOVÁ, Katarína – CZILLINGOVÁ, Jana – ČAPLÁNOVÁ, Anetta – ČERNĚNKO, Tomáš – ČERNOTA, Mikuláš – ČERVENKA, Peter – ČIERNIK, Anton – ČIHOVSKÁ, Viera – DAŇO, Ferdinand – DUBCOVÁ, Gabriela – DUDOVÁ, Iveta – DUPAĽ, Andrej – DZUROVÁ, Mária – FARKAŠOVSKÁ, Mária – FECENKO, Jozef – FEKETEOVÁ, Renáta – FENDEK, Michal – FENDEKOVÁ, Eleonora – FERTAĽOVÁ, Mária – FETISOVOVÁ, Elena – FIFEKOVÁ, Elena – FILO, Peter – FINKOVÁ, Zuzana – FODOROVÁ, Veronika – FOLTÍNOVÁ, Alžbeta – FRANCOVÁ, Zuzana – GAJDOŠ, Jozef – GERTLER, Ľubomíra – GLAVATSKICH, Maria – GOGA, Marián – GONDA, Vladimír – GRANČAY, Martin – GRANČIČOVÁ, Katarína – GRZNÁR, Miroslav – HARUMOVÁ, Anna – HASAN, Jamal – HLAVATÝ, Ivan – HODÁL, Matej – HOLUB, Dušan – HOLZEROVÁ, Petra – HORÁKOVÁ, Galina – HORŇÁKOVÁ, Lucia – HORVÁTOVÁ, Eva – HRUŠOVSKÁ, Dana – HRVOĽOVÁ, Božena – HUDÁKOVÁ, Ivana – HULMANOVÁ, Margita – HURBÁNKOVÁ, Ľubica – HVOŽDAROVÁ, Jana – HYRÁNEK, Eduard – CHOVANCOVÁ, Božena – ILAVSKÁ, Zuzana – IVANIČKOVÁ, Alžbeta – JANKOVSKÁ, Anežka – JEMALA, Marek – JUHÁSZOVÁ, Zuzana – KAČEŇÁK, Igor – KARKALÍKOVÁ, Marta – KITA, Jaroslav – KLIMIKOVÁ, Mária – KOKLES, Mojmír – KOSTKOVÁ, Albína – KOTLEBOVÁ, Jana – KOVALČÍKOVÁ, Antónia – KOZOVSKÝ, Dušan – KRÁČMAR, Ján – KRÁĽOVIČ, Jozef – KUBIČKOVÁ, Viera – KUFELOVÁ, Iveta – KULÁKOVÁ, Mária – LABSKÁ, Helena – LABUDOVÁ, Viera – LACKOVÁ, Alica – LAJOŠ, Branislav – LÁBAJ, Martin – LESÁKOVÁ, Dagmar – LEŠČIŠIN, Michal – LÉNÁRTOVÁ, Gizela – LIESKOVSKÁ, Vanda – LIPTÁKOVÁ, Erika – LIŠKOVÁ, Danuša – LITTVOVÁ, Zuzana – LUKÁČIKOVÁ, Adriana – LUKAČOVIČOVÁ, Iva – LUKAČOVIČOVÁ, Zuzana – LYSÁK, Ladislav – MACKOVÁ, Zdenka – MAJDÚCHOVÁ, Helena – MAJTÁN, Miroslav – MAJTÁN, Štefan – MAJTÁNOVÁ, Anna – MAREČKOVÁ, Zuzana – MARKO, Peter – MARKOVIČ, Peter – MARTINCOVÁ, Marta – MATOUŠKOVÁ, Eleonóra – MATUŠOVIČ, Martin – MATUŠOVIČOVÁ, Monika – MÁZIKOVÁ, Katarína – MICHÁLKOVÁ, Anna – MICHALOVÁ, Valéria – MIKLOŠÍK, Andrej – MIKOVÁ, Oľga – MIKÓCZIOVÁ, Jana – MIŠÚN, Juraj – MIŠÚNOVÁ, Ema – MLYNČÁR, Vladislav – MOJŽIŠOVÁ, Lucia – MOKOŠOVÁ, Daša – NAŠČÁKOVÁ, Jana – NEMEC, Marián – NEUBAUEROVÁ, Erika – NEUFELD, Juraj – NEUMANNOVÁ, Anna – NOVACKÁ, Ľudmila – NOVÁK, Jaromír – NOVOSADOVÁ, Veronika – OCHOTNICKÝ, Pavol – ONDRČKOVÁ, Eva – ONDREJKOVÁ, Anna – ORBÁNOVÁ, Darina – ORESKÝ, Milan – PACHINGEROVÁ, Mária – PARDELOVÁ, Ružena – PASIAR, Ladislav – PASTORÁKOVÁ, Erika – PAVELKA, Ľuboš – PÉLIOVÁ, Jana – PINDA, Ľudovít – PIOVARČIOVÁ, Veronika – POLÁČEK, Marian – PONECOVÁ, Gabriela – PÓLYA, Attila – PUŠKÁROVÁ, Paula – RAKOVSKÁ, Eva – REHÁK, Štefan – REŤKOVSKÝ, Peter – RIEVAJOVÁ, Eva – ROMANČÍKOVÁ, Eva – ROMANOVÁ, Anita – RUBLÍKOVÁ, Eva – RUSIŇÁK, Peter – RYBÁROVÁ, Daniela – SABO, Mikuláš – SAKÁLOVÁ, Katarína – SCHULTZOVÁ, Anna – SIPKOVÁ, Ľubica – SIVAŠOVÁ, Daniela – SLÁVIK, Štefan – SOBEK, Otto – SODOMOVÁ, Eva – SOUKUPOVÁ, Božena – STANEK, Vojtech – STERN, Juraj – SVOREŇOVÁ, Soňa – SZABO, Ľuboslav – SZARKOVÁ, Miroslava – SZIKOROVÁ, Nóra – ŠEBEJ, Vladimír – ŠINSKÝ, Michal – ŠKROVÁNKOVÁ, Lea – ŠKURLA, Peter – ŠLOSÁR, Rudolf – ŠLOSÁROVÁ, Anna – ŠOLTÉS, Erik – ŠTEFANČÍKOVÁ, Michaela – ŠTENSOVÁ, Antónia – ŠTURC, Boris – ŠÚBERTOVÁ, Elena – TEREK, Milan – TKÁČOVÁ, Daniela – TÓTH, Miroslav – TUMPACH, Miloš – TVRDOŇ, Jozef – URBLÍKOVÁ, Daniela – VAČOKOVÁ, Lenka – VANČÍKOVÁ, Jana – VAVRINČÍK, Pavel – VELICHOVÁ, Ľudmila – VETERNÍKOVÁ, Mária – VINCÚR, Pavol – VLČKOVÁ, Viera – VOGL, Michaela – VOKOUNOVÁ, Dana – VONGREJ, Marián – VOVK, Martin – WOLTEMAR, Richard – ZORKÓCIOVÁ, Otília – ZUBAĽOVÁ, Alena – ŽÁRSKA, Elena. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-45-9.
Ohlasy:
[6] WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. – Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. – Bratislava : Sprint dva, 2011. – ISBN 978-80-89393-45-9.

BAB02           ORESKÝ, Milan. Riadenie vzťahov so zákazníkmi : odporúčania, praktické postupy, príklady, prehľadné schémy a tabuľky[elektronický zdroj]. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2006. CD-ROM.
Ohlasy:
[4] FRANCOVÁ, Zuzana. Teória obchodu : vybrané state. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 189 s. ISBN 978-80-225-2725-5.
[4] MIKLOŠÍK, Andrej. Informačné systémy marketingu : prípadové štúdie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 127 s. [6,609 AH]. ISBN 978-80-225-2929-7.
[6] FRANCOVÁ, Zuzana. [Riadenie vzťahov so zákazníkmi]. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. ISSN 1336-1864, 2006, roč. 4, č. 3-4, s. 43-44. Recenzia : Riadenie vzťahov so zákazníkmi : odporúčania, praktické postupy, príklady, prehľadné schémy a tabuľky / Milan Oreský. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2006.
[4] KITA, Pavol. Techniky predaja. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 169 s. ISBN 978-80-225-2667-8.
[3] FRANCOVÁ, Zuzana. Marketingový mix z pohľadu vzťahu podnik – zákazník. In Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi : [zborník] : vědecké statě : 2. ročník mezinárodní konference : Praha, 14. června 2012 [elektronický zdroj]. – Praha : Kamil Mařík – Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-090-4, s. 79-89. VEGA 1/0047/11.
[4] MIKLOŠÍK, Andrej. Informačné systémy marketingu v praktických príkladoch. Recenzenti: Štefan Žák, Andrej Hriciga. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 282 s. [12,59 AH]. ISBN 978-80-225-4032-2.

BCI Skriptá a učebné texty
BCI01   KITA, Jaroslav – KITA, Pavol – KONŠTIAK, Pavol – ORESKÝ, Milan – SITÁŠOVÁ, Jana – VASIĽOVÁ, Mária – ZENDULKA, Lukáš. Nákup a predaj – praktikum. Recenzentky: Viera Čihovská, Ľubomíra Strážovská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 160 s. [6,34 AH]. VEGA 1/0282/15. ISBN 978-80-225-4170-1.

BCI02   ORESKÝ, Milan. Finančná analýza obchodnej firmy : (metódy, ukazovatele, využitie v praxi). Recenzenti Júlia Lipianska, Dávid Lupták. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 196 s. [10,17 AH]. ISBN 978-80-225-3678-3.
Ohlasy:
[2] MAJDÚCHOVÁ, Helena – KĽUČIKOVÁ, Bernadeta. Využitie majetku podniku ako parameter jeho výkonnosti. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1. S. 288-295.

BCI03   KITA, Jaroslav – KITA, Pavol – KONŠTIAK, Pavol – ORESKÝ, Milan – VASIĽOVÁ, Mária. Nákup a predaj : praktikum. Recenzentky: Viera Čihovská, Iveta Šimberová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 150 s. [5,387 AH]. VEGA 1/0039/11, KEGA 024EU-4/2012. ISBN 978-80-225-3506-9.

BCI04   ORESKÝ, Milan. Nákup v podniku : (vybrané problémy). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 133 s. [7,648 AH]. ISBN 978-80-225-3164-1.
Ohlasy:
[4] MIKLOŠÍK, Andrej. Kľúčové znalosti o dodávateľov v marketingu nákupu. In Manažment znalostí [on-line zdroj], http://www.manazmentznalosti.eu. Dostupné na internete: http://www.manazmentznalosti.eu/klucove-znalosti-o-dodavateloch-v-marketingu-nakupu/ [11.5.2011]
[4] MIKLOŠÍK, Andrej. Informačné systémy marketingu. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 282 s. [16.377 AH]. ISBN 978-80-225-3276-1.
[6] MATUŠOVIČOVÁ, Monika. [Nákup v podniku]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. – Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 13, s. 160-161. Recenzia na: Nákup v podniku : (vybrané problémy) / Milan Oreský. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. – ISBN 978-80-225-3164-1.
[6] KITA, Pavol. [Nákup v podniku]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. – Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 14, s. 319-320. Recenzia na: Nákup v podniku : (vybrané problémy) / Milan Oreský. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. – ISBN 978-80-225-3164-1.
[4] ČIHOVSKÁ, Viera – MATUŠOVIČOVÁ, Monika – HVIZDOVÁ, Eva. Manažment obchodných organizácií. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 302 s. [16,796 AH]. ISBN 978-80-225-3473-4.
[4] MIKLOŠÍK, Andrej. Informačné systémy marketingu : technológie pre interaktívny marketing. Recenzenti: Štefan Žák, Andrej Hriciga. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 268 s. [16,58 AH]. ISBN 978-80-225-3832-9.
[4] HVIZDOVÁ, Eva – MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Manažment v podnikovej praxi. Recenzenti: Viera Čihovská, Adrián Pavlík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 265 s. [14,08 AH]. ISBN 978-80-225-3531-1.
[4] MIKLOŠÍK, Andrej. Informačné systémy marketingu. Recenzenti: Štefan Žák, Andrej Hriciga. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 265 s. [13,25 AH]. ISBN 978-80-225-4062-9.

BCI05   KITA, Jaroslav – KITA, Pavol – ORESKÝ, Milan. Nákup a predaj : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 178 s. ISBN 978-80-225-2806-1.
Ohlasy:
[6] DAŇO, Ferdinand. [Nákup a predaj]. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. ISSN 1337-7493. 3/2009, roč. 2, č. 7, s. 165-167. Recenzia : Nákup a predaj : praktikum / Jaroslav Kita a kolektív. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 178 s. – ISBN 978-80-225-2806-1.

BCI06   KITA, Jaroslav – BALHAR, Vítězslav – ČIHOVSKÁ, Viera – DIANOVSKÁ, Júlia – DRÁBIK, Peter – FILO, Peter – FRANCOVÁ, Zuzana – HASPROVÁ, Mária – HERZÁN, Lukáš – KARASOVÁ, Katarína – KITA, Pavol – KOPEC, Pavol – LUKAČOVIČOVÁ, Zuzana – LULIAKOVÁ, Ivana – MATUŠOVIČOVÁ, Monika – MIŽIČKOVÁ, Ivana – ORESKÝ, Milan – RUBANINSKÁ, Kamila – TAJTÁKOVÁ, Mária. Marketing : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, dotlač 2009. 164 s. [6,997 AH]. ISBN 978-80-225-2564-0.

BCI07   KITA, Jaroslav – KITA, Pavol – ORESKÝ, Milan. Nákup a predaj : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 143 s. [8,33 AH]. VEGA 1/1230/04. ISBN 80-225-2188-4.
Ohlasy:
[6] BALHAR, Vítězslav. [Nákup a predaj. Praktikum]. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. ISSN 1336-1864. Roč. 4, 2006, č. 3-4, s. 42-43. Recenzia : Nákup a predaj : praktikum / Jaroslav Kita a kol. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 144 s. – ISBN 80-225-2188-4.

BCI08   KITA, Jaroslav – KITA, Pavol – ORESKÝ, Milan. Nákup a predaj : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 87 s. [6,59 AH]. ISBN 80-225-1763-1.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01           ORESKÝ, Milan. Možnosti a podmienky uplatnenia ECR (Efficient consumer response) a súvisiacich marketingových postupov a logistických metód vo výrobných a obchodných podnikoch. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. – Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2005. ISSN 1336-1864, 2005, roč. 3, č. 3-4, s. 12-15.

BDF02           ORESKÝ, Milan. Marketingový manažment orientovaný na kľúčových zákazníkov. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. – Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2004. ISSN 1336-1864, 2004, roč. 2, č. 3-4, s. 23-27.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BED01           ORESKÝ, Milan. Aktuálne trendy tvorby termínov v oblasti obchodu a marketingu, využívanie prekladov termínov z angličtiny. In Zborník Katedry marketingu z vedeckého seminára. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. ISBN 80-225-1823-9, s. 7-13.

BED02           ORESKÝ, Milan. Logistický reťazec, logistické procesy, integrovaná logistika a dodávateľské reťazce. In Vedecká rozprava k problémom terminológie logistiky : zborník k vedeckému projektu VEGA 1/0478/03 v redakcii Kristíny Viestovej. – Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2004. ISBN 80-225-1919-7, s. 59-62.

BED03           ORESKÝ, Milan. Niektoré aktuálne problémy/otázky prekladu nových anglických termínov v oblasti obchodu a marketingu, ich výklad a použitie v slovenskej odbornej terminológii. In Vedecká rozprava k problémom unifikácie a prekladania termínov ekonomických vied so zameraním na terminológiu obchodu, marketingu, logistiky, tovaroznalectva a cestovného ruchu : zborník k vedeckému projektu VEGA 1/0478/03 v redakcii Kristíny Viestovej. – Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2003. ISBN 80-225-1762-3, s. 64-68.

DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01   ORESKÝ, Milan. Nákup a jeho riadenie v podniku – model nákupu : habilitačná práca. Školiteľ:Jaroslav Kita. Bratislava, 2011. 178 s.

DAI02   ORESKÝ, Milan. Logistika obchodných spoločností v SR : dizertačná práca : vedný odbor 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky. Škol. Kristína Viestová. Bratislava, 2006. 186 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01   ORESKÝ, Milan. [Nákup a predaj. Obchodné funkcie priemyselných podnikov]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. – Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 37, s. 126-129. Recenzia na: Nákup a predaj. Obchodné funkcie priemyselných podnikov / Kita, J. – Bratislava : Wolters Kluver, 2017.

EDI02   ORESKÝ, Milan. [Predaj na trhu výrobnej sféry v kontexte vzťahov zákazník – dodávateľ]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. – Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 13, s. 164-166. Recenzia na: Predaj na trhu výrobnej sféry v kontexte vzťahov zákazník – dodávateľ / Pavol Kita. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. – ISBN 978-80-225-3118-4.

EDI03   ORESKÝ, Milan. [Nákup a predaj: základné obchodné funkcie výrobného podniku]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. – Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 14, s. 324-326. Recenzia na: Nákup a predaj: základné obchodné funkcie výrobného podniku / Kita, J. – Bratislava : Iura Edition, 2010.

EDI04   ORESKÝ, Milan. [Distribučný manažment]. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. – Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 5, s. 164-166. Recenzia na: Distribučný manažment / Ferdinand Daňo, Pavol Kita. – Hronský Beňadik : Daniel NETRI, 2009. – ISBN 978-80-89416-00-4.

EDI05   ORESKÝ, Milan. Lexikón obchodu. In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. – Bratislava : ECOPRESS, 2007. ISSN 1337-0138, Marec 2007, roč. 2, č. 3, s. 50. Recenzia na: Lexikón obchodu (1) : trh, obchod, tovar / Kristína Viestová a kolektív. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. – ISBN 80-225-2131-0. Recenzia na: Lexikón obchodu (2) : predajňa, obchodný podnik / Kristína Viestová a kolektív. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. – ISBN 80-225-2131-0.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky…)
FAI01   Aplikovaný marketing. Milan Oreský a kolektív, editor: Milan Oreský. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 351 s. [23,78 AH]. VEGA 1/0178/14, KEGA 018 EU – 4/2014. ISBN 978-80-8168-382-4.
Ohlasy:
[4] KITA, Jaroslav – ČIHOVSKÁ, Viera – LIPIANSKA, Júlia – DZUROVÁ, Mária – KITA, Pavol – LOYDLOVÁ, Miroslava – FRANCOVÁ, Zuzana – HASPROVÁ, Mária. Marketing. Recenzovali: Ferdinand Daňo, Róbert Štefko. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 424 s. [28 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-550-7.

FAI02   Vzťahový marketing. Zost. Zuzana Francová, Milan Oreský. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 178 s. VEGA 1/4600/07. ISBN 978-80-225-2813-9.
Ohlasy:
[4] DZUROVÁ, Mária – KORČOKOVÁ, Marína. Ochrana spotrebiteľa a bezpečnosť výrobkov. In Bezpečnosť produktov a ochrana spotrebiteľa : zborník vedeckých statí : Products Safety Congress. – Košice : Euroedu, s. r. o., 2011. ISBN 978-80-969219-6-6, s. 9-18. VEGA 1/0047/11.

FAI03   Vzťahový marketing ako nástroj konkurencieschopnosti podniku. Medzinárodné vedecké kolokvium. Vzťahový marketing ako nástroj konkurencieschopnosti podniku. Zostavovateľ / editor Milan Oreský. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2008. 135 s. VEGA 1/4600/07. ISBN 978-80-225-2624-1.
Ohlasy:
[4] VIESTOVÁ, Kristína. Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 145 s. EKONÓMIA 519. ISBN 978-80-8168-119-6.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01     ORESKÝ, Milan – REHÁK, Róbert. Student’s manual for seminars, Erasmus course, Distribution systems and logistics : academic year 2016/2017 winter. In Student’s manual for seminars, Erasmus course, Distribution systems and logistics[elektronický zdroj]. – Bratislava : University of economics in Bratislava, 2016. Dostupné na : <http://www.oresky.eu/course/distribution-systems-and-logistics/>.

GII02     ORESKÝ, Milan. Teoretické a praktické aspekty nákupu na trhu podnikateľských subjektov a model nákupu v podniku : habilitačná prednáška : odbor habilitovania: 3.3.10 Obchod a marketing. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 90 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3345-4.

GII03     ORESKÝ, Milan. Efektívnosť nákupu a jeho dosahy na finančné hospodárenie firmy. In Nákup a predaj : praktikum. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2806-1, s. 18-19.

GII04     ORESKÝ, Milan. Faktory ovplyvňujúce nižšiu cenovú elasticitu dopytu na trhu organizácií. In Marketing : praktikum. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, dotlač 2009. ISBN 978-80-225-2564-0, s. 42-43.

GII05     ORESKÝ, Milan. Výber distribučnej cesty s ohľadom na produkt a cieľový zákaznícky segment. In Marketing : praktikum. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, dotlač 2009. ISBN 978-80-225-2564-0, s. 92-93.

GII06     ORESKÝ, Milan. Firemná prezentácia výrobného podniku vyrábajúceho syntetické kaučuky. In Nákup a predaj : praktikum. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2188-4, s. 100-101.

GII07     ORESKÝ, Milan. Dodávky MDPE – príprava a formulácia ponuky ako riešenie problému zákazníka. In Nákup a predaj : praktikum. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2188-4, s. 101.

GII08     ORESKÝ, Milan. Profil zákazníka a tvorba rozvojového plánu obchodu s dôležitým zákazníkom. In Nákup a predaj : praktikum. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2188-4, s. 101-102.

GII09     ORESKÝ, Milan. Tvorba a štruktúra nákupného centra v procese rozhodovania o nákupe hydrogenačného katalyzátora v rafinérskom podniku. In Nákup a predaj : praktikum. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. ISBN 80-225-1763-1, s. 25-27.

GII10     ORESKÝ, Milan. Objednávkový proces v podniku TechRubber, s. r. o., Dolné Vestenice. In Nákup a predaj : praktikum. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. ISBN 80-225-1763-1, s. 31-36.

GII11     ORESKÝ, Milan. Nákupná stratégia a. s. Plast-Izol, Nitra, uplatňovaná pri nákupe expandovateľného polystyrénu. In Nákup a predaj : praktikum. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. ISBN 80-225-1763-1, s. 47-50.

GII12     ORESKÝ, Milan. Fyzická distribúcia. In Marketing. – Bratislava : IURA EDITION, 2000. ISBN 80-88715-70-9, s. 247-262.

Štatistika: kategória publikačnej činnosti
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách     7
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách     1
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách     9
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách     1
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch     1
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch     6
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch     4
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách     4
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách     14
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách     1
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách     4
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách     11
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách     18
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách     2
BCI Skriptá a učebné texty     8
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch     2
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)     3
DAI Dizertačné a habilitačné práce     2
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch     5
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky…)     3
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií     12
Súčet        118

Štatistika: kategória ohlasov
1 Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS     1
2 Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS     7
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch     15
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch     62
6 Recenzie v domácich publikáciách     11
Súčet     96