Finančná analýza obchodnej firmy – denné štúdium

Course IDCourse NameInstructorRoom NumberTime
03Finančná analýza obchodnej firmy - denné štúdiumMilan Oreský, Róbert RehákD 112Utorok 11,00 - 12,30 hod.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K ŠTÚDIU

Vážené študentky a študenti, v súčasnom období prerušenia prezenčnej formy štúdia prechádzame na samoštúdium. Postupujte podľa harmonogramu prednášok a využite veľmi aktuálnu učebnicu k tomuto predmetu. Zároveň máte k dispozícii zadania / úlohy, ktoré nadväzujú na prednášky. Pripravte si ich riešenia – následne obdržite riešenia zo strany učiteľov.

Základné informácie:

Cieľom prednášok a seminárov je poskytnúť študentom vedomosti a možnosti praktického precvičenia postupov a metód finančnej analýzy; oboznámiť sa s princípmi finančného plánovania a rozhodovania, finančného hospodárenia obchodného podniku.  Dôraz je na praktickú aplikáciu a aktualizáciu teoretických poznatkov.

Literatúra:

Oreský, M.  – Rehák, R. Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019

Odporúčaná literatúra:

Zalai, K. a kolektív. Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava : Sprint vfra, 2010 (so zameraním na kapitoly: 4, 5, 7, 8 a 9)

Královič, J. Finančné plánovanie podniku. Bratislava : Sprint vfra, 2010 (so zameraním na kapitoly 1, 2, 3, 4, 7)

Sylabus

 1. Finančný manažment a finančné plánovanie v obchodnej firme, špecifiká činností a finančného riadenia obchodných podnikov (stiahni prednášku).
 2. Kontroling, nákladový kontroling, rozpočtovníctvo a rozpočty (stiahni prednášku – 1. časť a 2. časť)
 3. Základné princípy a techniky vo financiách. Zdroje kapitálu, finančná a majetková štruktúra obchodného podniku
 4. Cieľ, štruktúra a obsah finančnej a ekonomickej analýzy obchodného podniku. Informačné zdroje
 5. Metódy a postupy finančnej analýzy. Analýza trendov a štrukturálny rozbor hlavných finančných dokumentov
 6. Hodnotenie likvidity a zadlženosti podniku a vplyv na obchodné rozhodnutia podniku
 7. Hodnotenie využitia majetku a rentability, dosahy na obchodné rozhodnutia podniku
 8. Metódy predikcie finančnej situácie
 9. Súčasné metódy finančného hodnotenia výkonnosti obchodného podniku
 10. Analýza výsledku hospodárenia a peňažných tokov
 11. Analýza vybraných kvantitatívnych výsledkov
 12. Ukazovatele výkonnosti marketingu a obchodných činností
 13. Hodnotenie projektov