Trendy vývoja maloobchodu

Course IDCourse NameInstructorRoom NumberTime
11Trendy vývoja maloobchoduMilan Oreský, Jozef Orgonáš, Lucia FolvarčíkováB 210Streda, 17,00 - 18,30 hod.

 

Zámerom predmetu je porozumieť aktuálnym trendom vývoja maloobchodu, inováciám v odvetví maloobchodu, identifikovať ich, analyzovať a v budúcnosti ich riadiť.

Oblasť znalostí:

  • získať poznatky o súčasných a nových trendoch a inováciách, ktoré majú vplyv na konkurencieschopnosť v maloobchode;
  • získať intelektuálne schopnosti identifikovať problémy a nové javy v maloobchode a formulovať stanoviská a návrhy ako konkrétne problémy a inovácie zohľadniť v strategickom plánovaní maloobchodu;
  • pochopiť vplyv súčasných a objavujúcich sa trendov v maloobchode z makro perspektívy;
  • získať schopnosti hodnotiť možnosti a spôsoby ziskového využitia podnikateľských príležitosti v maloobchode.

Oblasť zručností:

  • rozvíjať schopnosť identifikovať v najskoršom štádiu trendy a inovácie v oblasti riadenia maloobchodu a rozpoznať v nich podnikateľské príležitosti;
  • schopnosti spracovať analýzu vplyvu a dôsledkov nových smerov vývoja maloobchodu a objavujúcich sa inovácií;
  • využiť integrujúce myslenie v riadení a realizácii projektov – využitie kombinácie vedomostí zo štúdia a osvedčených postupov z praxe.

Oblasť kompetencii:

  • stať sa „vyhľadávačom trendov“, čítať ekonomické a iné správy z pohľadu dôsledkov pre maloobchod;
  • využívať výskumné zručností na získanie informácii a poznatkov o problematike vývoja maloobchodu, aktuálnych trendoch a inováciách.

 

PRÍPRAVA NA SEMINÁRE
Zdroje:
www.instoreslovakia.sk
www.tovarapredaj.sk
www.hotelier.sk
časopis Obchodník
časopis Gastro
časopis HORECA Magazín
týždenník TREND

Harmonogram a témy zadaní pre zimný semester 2019

Trendy vývoja maloobchodu – Harmonogram 2018          
Téma / zameranie seminára Vyučujúci  Termín Zadania / Študijné zdroje Študent / tka
1. Maloobchod. Základné pojmy a charakteristiky moderného maloobchodu.  Milan Oreský 18. 9. 2019 Múzeum obchodu všetci študenti
ÚVOD – Súčasné poňatie moderného maloobchodu;
2. Životný cyklus foriem a typov maloobchodu.  Milan Oreský 25. 9. 2019 Future of shopping
In the future of retail, we are never not shopping
How consumer brands can connect with customer in a changing retail landscape
Vývoj foriem maloobchodného predaja a typov predajní – aspekty sortimentu a skupín zákazníkov – knihy, hudba, kultúra – identifikácia trendov.
Vývoj foriem maloobchodného predaja a typov predajní – aspekty sortimentu a skupín zákazníkov – domáce potreby, bývanie – vybavenie domácností – identifikácia trendov.
3. Trendy zmien vnímania hodnoty spotrebiteľmi. Koncentrácia v odvetví maloobchodu. Milan Oreský 2. 10. 2019 The 30 elements of consumer value a hierarchy
Zmeny vo vnímaní hodnoty – dosahy na rozhodovanie spotrebiteľov.
Vývoj foriem maloobchodného predaja a typov predajní – aspekty sortimentu a skupín zákazníkov – pohonné hmoty a maloobchod na čerpacích staniciach – identifikácia trendov.
Vývoj foriem maloobchodného predaja a typov predajní – aspekty sortimentu a skupín zákazníkov – športové potreby, produkty pre voľnočasové aktivity – identifikácia trendov.
Vývoj foriem maloobchodného predaja a typov predajní – aspekty sortimentu a skupín zákazníkov – bankový retail – identifikácia trendov.
Múzeum obchodu – inšpirácie z minulosti pr tvorbu námetov k rozvoju maloobchodu v budúcnosti. Esej.
4. Maloobchod ako súčasť obchodno-spoločenských centier. Milan Oreský 9. 10. 2019 How subscriptions are creating winners and losers in retail
Customer loyalty is overrated
Frugal komunita – chorobne šetria ….
Kritický rozbor pozície obchodno-spoločenských centier (SR a CEE) – hľadiská kupujúcich a trendy a tendencie vo vývoji spotreby – hľadiská cieľov maloobchodu
5. Kybernetická bezpečnosť a spotrebitelia. Milan Oreský 16. 10. 2019 Rok, v ktorom vas hacker vymkne predo dvermi
Sedem bezpečnostných tém …
Four things the private sector must demand on cyber security
Kybernetická bezpečnosť – rozdielne vnímanie naprieč generáciámi spotrebiteľov – dosahy pre maloobchod (napr. v oblasti CRM).
6. Maloobchod v Európe Jozef Orgonáš 23. 10. 2019 Multichannel retailing, omnichannel retailing – komparácia metód, potenciál pre budúcnosť. Trendy maloobchodu v Európe.
jozef.orgonas@euba.sk Internetizácia maloobchodu
Je predaj cez internet optimálna forma pre generáciu „Z“?
Je marketingový minimalizmus uplatniteľný v maloobchode?
7. Nové technológie – dosahy na maloobchod, na produkty a spotrebiteľa Jozef Orgonáš 30. 10. 2019 Moderné technológie v službách maloobchodu v prospech spotrebiteľa.
Dvojaká kvalita potravín – realita, fámy, trendy.
Instantná gratifikácia a možnosti manažmentu maloobchodu.
Planned Obsolence – maloobchodník iniciátor alebo obeť? Pozícia spotrebiteľa.
8. Nové výzvy v maloobchode – IKT, etika, netradičné formy predaja Jozef Orgonáš 6. 11. 2019 Využívanie IKT v prostredí maloobchodu.
Non-stop spotrebiteľ a pozícia maloobchodu. Trend alebo úlet?
Netradičné formy predaja v maloobchode ako konkurenčná výhoda.
Etika maloobchodníka – stav a trendy. Prežitok?
9. Vízia existencie a realita maloobchodu v 21. storočí Jozef Orgonáš 13. 11. 2019 Spracovanie vízie (formou eseje) o nakupovaní v roku 2030, resp. 2050 – (verzia 1)
Spracovanie vízie (formou eseje) o nakupovaní v roku 2030, resp. 2050 (verzia 2)
10. Človek ako kľúčový faktor úspešného obchodu      Lucia Folvarčíková 20. 11. 2019 Nedostatok pracovnej sily a odbornosti (profesionality) obchodného personálu. 
lucia.folvarcikova@euba.sk Ako získať, motivovať a najmä si udržať zamestnancov v maloobchode.
Ako rozvíjať a vzdelávať zamestnancov pre stále náročnejší trh zákazníkov – na ktorom si nikto z nás nevystačí s tým, čo vie dnes?
Robotizácia – čo znamená pre retail a budúcu úlohu ľudí v obchode.
11. Výzvy a príležitosti budovania vzťahov so zákazníkmi. Lucia Folvarčíková 27. 11. 2019 Obchod ako súčasť trávenia voľného času – nakupovanie ako voľnočasová aktivita.
Moderné  technológie zásadne menia správanie spotrebiteľov a spôsoby akými nakupujú.
Lojalita – zabudnutý sen obchodníkov a značiek alebo ide o vysoko aktuálnu tému v dnešnej dobe?
Diversity and flexibility are key to loyalty. A customer loyalty program should be a top priority for retailers in 2018. (vyhladať článok na www.google.sk)
Personalizácia prináša výhody pre obchodníka aj zákazníka. Trendy vývoja v tejto oblasti.
12. Nové stratégie pri vytváraní značky obchodníka. Lucia Forvarčíková 4. 12. 2019 Seamless retail – why culture, convenience and confidence are at the heart of commerce anywhere? (vyhladať článok na www.google.sk)
Seamless retail for millennial consumers. (vyhľadať článok na www.google.sk)
Budúcnosť retailu je v dizajne.
13. Záverečná skúška Milan Oreský, Lucia Folvarčíková, Jozef Orgonáš 11. 12. 2019 Predtermín

ZÍSKANIE HODNOTENIA
Semináre:
– aktívne vyhľadávanie a prezentácia aktualít – maloobchod (širšie poňatie) – body 3-5,
– vypracovanie a prezentácia výsledkov spracovania vybranej témy/námetu zadania – študent/tka v priebehu semestra vypracuje 2 zadania – 2 x 10 = 20 bodov,
– minimálna požiadavka – 16 bodov. Hodnotiacu stupnicu stanovuje garant predmetu.